Etiske retningslinjer

Som en del av NorgesGruppen følger vi konsernets etiske retningslinjer. Det innebærer at Unil krever ærlighet, integritet, lojalitet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Alle ansatte og tillitsvalgte skal i sitt virke for Unil fremme konsernets grunnleggende verdier:

Ansvarlig
Vi skal alltid opptre på en redelig og troverdig måte. Vi skal gjennom våre handlinger sørge for å skape tillit og trygghet. Vi skal opptre profesjonelt og pålitelig.

Kundeorientert
Vi skal alltid ha forbrukeren i fokus gjennom å være konkurransedyktig, tilgjengelig og kvalitetsbevisst.

Samarbeidsorientert
Vi skal sikre en helhetstenkning gjennom hele verdikjeden. Vi skal fremstå som en attraktiv samarbeidspartner.

Ansatte og tillitsvalgte i alle selskaper i NorgesGruppen skal i sitt arbeid følge de lover og regler som gjelder og utføre sitt arbeid i samsvar med god forretningsskikk, vårt verdigrunnlag og de etiske prinsipper som er nedfelt i dette dokument.
Etiske retningslinjer er viktige for å skape tillit, lojalitet og ansvarlig opptreden i NorgesGruppen. Etiske retningslinjer skal i tillegg beskytte NorgesGruppen, ansatte og tillitsvalgte for beskyldninger om uetisk opptreden.

NorgesGruppen understreker behovet for en åpen og ærlig dialog om spørsmål og problemstillinger som omfattes av de etiske retningslinjer, og at man ved behov avklarer eller søker veiledning hos nærmeste overordnede, personalansvarlig eller ledelse.

Hvis ansatte eller tillitsvalgte får kjennskap til forhold som er i strid med lover, forskrifter og de retningslinjer som gjelder virksomhetene i NorgesGruppen, plikter de å informere om dette linjevei eller benytte seg av virksomhetens varslingsordning.

Våre etiske retningslinjer omfatter personlig opptreden, interessekonflikter, antikorrupsjon, påvirkning og sanksjoner ved brudd på retningslinjene.

Våre etiske retningslinjer i sin helhet.