Policy for dyrevelferd

Gjennom vår dyrevelferdspolicy ønsker vi å sette større fokus på dyrevelferd. I samarbeid med våre leverandører skal vi jobbe systematisk for en bedre dyrevelferd i vår verdikjede.

Vi mennesker holder husdyr primært for å kunne nyte godt av den maten de produserer for oss. Imidlertid har jo dyr også en egenverdi, uavhengig av den nytteverdien de har for mennesker. Derfor skal alle husdyr behandles godt og beskyttes mot fare, unødige påkjenninger og belastninger. Dette gjelder både dyr som brukes til mat for mennesker, og dyr som benyttes tidligere i produksjonskjeden, for eksempel i forbindelse med innhøsting.
God dyrehelse og dyrevelferd hos produksjonsdyrene som inngår i vår matkjede, er også avgjørende for tillit blant forbrukere og kunder.

Hva er god dyrevelferd?

En naturlig forståelse av god dyrevelferd er at dyr skal trives og ha god fysisk og mental helse. Det forutsetter at de holdes i et levemiljø som gir mulighet til naturlig atferd. Levemiljøet må tilpasses den enkelte dyrearts behov for utforsking, bevegelse, lek og naturlig spiseatferd. De bør også ha tilgang til naturen, og mulighet for sosial kontakt med flokkmedlemmer og speddyr. I tillegg til at dyrene skal beskyttes mot smerte og ubehag, skal det legges til rette for positive opplevelser.

De fem frihetene

OIF, Verdens dyrehelseorganisasjons prinsipper for dyrevelferd består blant annet av «De fem friheter». De beskriver samfunnets forventninger til forholdene dyr skal oppleve når de holdes som produksjonsdyr:

  • Frihet fra sult, tørst og feilernæring
  • Frihet fra unormal kulde og varme
  • Frihet fra frykt og stress
  • Frihet fra skade og sykdom
  • Frihet til å utøve normal atferd

Unil iverksetter en rekke tiltak

For å oppnå bedre dyrevelferd skal Unil alltid etterstrebe å velge leverandører som går foran på dette feltet, og som kan vise til god dyrevelferd i sin verdikjede. Leverandørene skal dessuten kunne vise til fornuftig og restriktiv bruk av antibiotika. Et annet viktig tiltak er å aktivt søke etter konsepter med god dyrevelferd, i tråd med våre kunders behov og forventninger. Hvis vi avdekker stor risiko for dårlig dyrevelferd, skal nødvendige tiltak igangsettes. Sist men ikke minst skal vi i samarbeid med våre leverandører jobbe med kontinuerlig forbedring av dyrehelse- og dyrevelferd. Vi støtter programmer og tiltak som bidrar positivt på disse områdene.

Krav og forventninger

Unil har utarbeidet en liste over hvilke krav og forventninger vi stiller til våre leverandører og produsenter innen dyrevelferd. Et hovedkrav er at de skal følge den nasjonale – og som et minimum – EUs dyrevelferdslovgivning, retningslinjer og bransjestandarder.
Videre er det et krav at dyr skal bedøves før slakting. Antibiotika skal kun brukes til syke dyr, og skal være foreskrevet og dokumentert av veterinær. Kirurgiske inngrep av ikke-medisinske årsaker skal unngås, eksempelvis halekupering på gris. Ull skal ikke komme fra sauer som har vært utsatt for såkalt mulesing (kirurgisk fjerning av hudstykker i sauens haleparti).

Blant de øvrige kravene som stilles er at viltlevende dyr ikke skal benyttes ifm innhøsting (eksempelvis bruker man noen steder aper til plukking av kokosnøtter). Tvangsfôring av dyr aksepteres ikke (særlig utbredt i produksjon av foie gras). Produkter fra dyr som ikke kan føde naturlig (bl.a. storférasen Belgisk blå) aksepteres ikke av Unil. Råvarer fra gjøkalvproduksjon skal ikke benyttes.

Unil krever videre at kosmetikk og produkter innen rengjøring og husholdning ikke skal ha vært testet på dyr.

Konsumegg fra burhøns skal ikke selges som egne merkevarer, og bruken av egg fra burhøns som ingrediens i egne merkevarer skal fases ut – helst innen 2025.

I tillegg til kravene oppgir Unil en rekke forventninger til leverandører og produsenter. Det gjelder blant annet sporbarhet på opprinnelsen til dyrene som benyttes i leverandørens verdikjede. Leverandører som handler direkte med husdyrprodusenter skal kunne følge opp, og kontinuerlig forbedre dyrehelse- og velferd i sine verdikjeder. Unil forventer at produsentene sørger for miljøberikelse for husdyrene, med mulighet for naturlig atferd. Bruk av fiksering og trang oppstalling med svært begrensede bevegelsesmuligheter bør minimeres.
Unil har som mål å være en pådriver for stadig bedre dyrevelferd – både generelt og hos våre leverandører. Kundene våre skal være trygge på at våre krav til dyrehelse og dyrevelferd er ivaretatt for produktene i Unils sortiment.