Vår retningslinjer for eggproduksjon

Produktene som omfattes av retningslinjen er konsumegg og sammensatte produkter som har egg som ingrediens.

Unil skal ikke selge konsumegg fra burhøns i egne merkevarer. Vi skal også fase ut bruken av egg fra burhøns som ingrediens i egne merkevarer, så lenge det er med på å styrke vår konkurransekraft. Vårt mål er å fase ut egg fra burhøns som ingrediens innen utgangen av 2025.

Hva sier loven?

Det er ikke et spesifikt krav i regelverket om at høner må holdes frittgående. Det er tillatt å holde høner i miljøbur og frittgående.
For fjørfe generelt gjelder Lov om dyrevelferd, Forskrift om velferd for produksjonsdyr og Forskrift om hold av høns og kalkun.

Vurderinger

Til grunn for retningslinjen ligger vurdering av dyrevelferd, forventninger fra forbruker og endringer i næringen.
Flere forbrukerstudier viser at nordmenn er genuint opptatt av dyrevelferd. Det har i de senere år blitt mer søkelys på at dyrene skal kunne utøve naturlig atferd, selv om de holdes som produksjonsdyr. Den rådende oppfatningen er at hvis man kjøper egg fra frittgående høns bidrar man til dyrevelferd.
Vi opplever også noe press fra dyrevelferdsorganisasjoner på området.

Husdyrnæringen går mer og mer bort fra at dyr skal holdes fastbundet eller i bur, og det er også den veien det går for hold av høns. I Norge og i EU legges mer og mer av burproduksjonen over til frittgående.

Rapporter fra undersøkelser der man sammenligner velferd i innredede bur og frittgående systemer gir likevel ikke et entydig bilde. Hvilken driftsform som ivaretar dyrevelferden best avhenger av hvilke dyrevelferdsparametere som vektlegges. Det finnes med andre ord fordeler og ulemper ved begge driftsformene.