Kvinners rettigheter

FNs bærekraftsmål er utarbeidet for å bekjempe klimaendringer, fattigdom og ulikhet. Likestilling anses som avgjørende for å nå målene.

Foto: Oxfam

Kvinnedagen er like viktig nå som da den ble etablert av FN i 1977. Dagen brukes til å markere saker og rettigheter som angår kvinners posisjon og deltakelse i samfunnet.

Globaliseringen har skapt millioner av arbeidsplasser for kvinner, som tidligere har manglet mulighet til å delta i arbeidslivet. Tilgangen til anstendig, lønnet arbeid er nøkkelen til å styrke kvinners økonomiske, sosiale og politiske deltakelse. Dessverre viser utviklingen at disse jobbene i for mange tilfeller er svart arbeid, midlertidige, deltid eller sesongbasert - hvor mulighet for anstendige arbeidsvilkår er lav.

Artikkelkort-Kvinner i Pakistan-Oxfam.jpg

I en rekke produksjonsland er dette knyttet opp til sosiokulturelle normer, holdninger og forventninger rundt ulønnet arbeid i hjemmet, som anses som kvinnens ansvar. Dette hemmer kvinners muligheter til å påta seg stillinger med økt ansvar. Når kvinners helse, trivsel og tilgang til muligheter undertrykkes går det utover deres produktivitet og effektivitet. Å ignorere kjønnsforskjeller og ulikheter kan derfor utsette bedrifter for produksjons- og leveringsutfordringer, flaskehalser og ineffektivitet i leverandørkjeden. Unil har produkter, råvarer og innsatsfaktorer fra mange land hvor kvinner står for en kritisk del av innsatsen som bidrar til Unils konkurransekraft og verdiskapning.

Likestilling er bra for «business»

Business caset er krystallklart – næringslivet kan ikke utvikle seg hvis halvparten av befolkningen ikke inkluderes. En McKinsey studie viser at hvis kvinners deltakelse i den globale økonomien var lik menns destakelse, ville det bidratt med US$28 trillioner årlig til bruttonasjonalprodukt. Det tilsvarer USA og Kinas BNP tilsammen - verdens to største økonomier. Forskning viser at bedrifter som har forpliktet seg til likestilling utkonkurrerer andre. At investering i likestilling er bra for «business» finnes det nå mengder av dokumentasjon på, også spesifikt på fabrikk- og plantasjenivå som er relevant for virksomheter.

Fordelene med likestilling er mange for næringslivet: økt produktivitet og kvalitet, redusert «turnover» av arbeidskraft og et sunnere arbeidsmiljø.

Kvinners rolle i den pakistanske rissektoren

Oxfam_artikkelbilde.jpg

UNIL kjøper hvert år mye ris fra Pakistan. For risbønder i Pakistan er livet preget av fattigdom og dårlige arbeidsvilkår. For å sikre gode avlinger kreves ferdigheter og kunnskap, noe bøndene ofte ikke har. En betydelig andel av våre risbønder er kvinner. Disse kvinnene er spesielt sårbare, og sosiale normer i Pakistan gjør det svært utfordrende for kvinner å sikre egen inntekt eller bidra til verdiskapning.

Dette betyr at de er fanget i fattigdom. Gjennom deltakelse i prosjektet GRAISEA (Gender Transformation and Responsible Agribusiness Investments in South East Asia) i regi av Oxfam bidrar vi til å bedre vilkårene og posisjonen til kvinnelige risbønder. GRAISEA prodsjektet støtter utviklingen av verdikjeder innen matproduksjonen som gir muligheter for kvinner å bli økonomisk selvstendige.

Les mer om prosjektet og resultatene

 

FNs bærekraftmål nr. 5: Likestilling mellom kjønn

Kvinnedagen