Vårt arbeid for å unngå korrupsjon

I Unil har vi nulltoleranse mot korrupsjon. Vi har derfor utarbeidet retningslinjer for hvordan ansatte, tillitsvalgte og samarbeidspartnere av organisasjon skal forholde seg for å unngå at korrupsjon finner sted.

Retningslinjene står beskrevet i våre etiske retningslinjer.
Men gode retningslinjer er ikke tilstrekkelig, etterlevelse er avgjørende. Derfor har vi en rekke rutiner og tiltak for å sikre etterlevelse:

  • Alle ledere og medarbeide skal jevnlig gjennomføre kurs og dilemmatrening.
  • Det stilles krav til alle ledere om å gå foran som gode eksempler.
  • Vi gjennomfører kontroller for å påse at rutinene etterleves.
  • Vi har informasjonsrutiner for å sørge for at ansatte, leverandører og andre samarbeidspartnere kjenner kravene som stilles.
  • Vi har rutiner for håndtering av korrupsjonsspørsmål.
  • Gjennom informasjon og kurs sørger vi for at alle ansatte kjenner hvordan man varsler om korrupsjon og misligheter.

Gjennom gode rutiner begrenser vi mulighetene for at korrupsjon kan begås. Gjennom åpenhet bygger vi en kultur med gode holdninger, der ansatte kjenner grensene.

Hjelp oss ved å varsle

Unil ønsker at det gis beskjed om opptreden i strid med loven eller våre etiske retningslinjer. 
Dette kan eksempelvis være korrupsjon, interessekonflikter, brudd på konkurranselovgivning, brudd på taushetsplikt, brudd på regnskapslovgivningen, innsidehandel, brudd på personopplysningsloven, IT-sikkerhetsbrudd, helsefarlig arbeid, trakassering, diskriminering, barnearbeid i fabrikker som produserer varer for oss. 

Unil har sammen med NorgesGruppen etablert en egen varslingskanal hos uavhengig tredjepart. Det er anledning til å varsle anonymt. Varslingskanalen er åpen for alle. 

Her kan du varsle anonymt


Behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.
Unils personvernerklæring.