Tiltak for verdige arbeidsforhold

Vi skal alltid jobbe for at mennesker bakover i vår verdikjede får ivaretatt sine grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter.

I Unil gjennomfører vi årlig risikovurderinger av land, råvare og
leverandører. Her identifiserer vi mulige negative påvirkninger, og definerer tiltak for å håndtere risikoen.

Vi benytter anerkjente databaser og verktøy for gjennomføring av risikovurderingen – blant annet Amfori BSCI Country Risk Classification List, råvareinformasjon fra Verisk Maplecroft, BSCI revisjoner, samt informasjon innhentet gjennom våre medlemsnettverk og leverandører.

I tillegg samarbeider vi med relevante interessenter som sivilsamfunnsorganisasjoner, fagbevegelse og sertifiseringsordninger i arbeidet med risikokartlegging. Vi vektlegger spesielt innspill og samarbeid med sivilsamfunnsorganisasjoner når vi prioriterer tiltak og forbedringer.

For Unil er det viktig at de tiltakene vi iverksetter treffer verdikjedene der risikoen er størst. Vi er medlem av Amfori og Etisk Handel Norge. Vi rapporterer årlig til Etisk Handel Norge om hvordan vi jobber med risikohåndtering i våre verdikjeder. Og vi har som mål å benytte BSCI aktivt som et revisjonsverktøy hos alle produsenter i risikoland. Et viktig tiltak er å sikre korte og oversiktlige verdikjeder, og å iverksette forbedringsprosjekter der behovet er størst.