Vi forbedrer emballasjen

Optimering av emballasje er en viktig del av vårt arbeid med å sikre lavere miljø- og klimabelastning fra våre produkter. Det betyr at vi skal strebe etter å bruke emballasje med lavest mulig ressursbruk og miljøbelastning gjennom hele verdikjeden, uten at produktet blir ødelagt eller forringet. Dette er en utfordrende balansegang som krever nøye avveininger. 

Emballasje har en viktig funksjon i å beskytte produktet og forhindre skader. På matvarer er emballasje spesielt viktig for å sikre matvarers holdbarhet og forebygge matsvinn. Av denne grunn kan ukritisk reduksjon av emballasje skade miljøet mer enn miljøbelastningen fra emballasjene i seg selv. Vi arbeider derfor tett med våre leverandører for å finne gode emballasjeløsninger samtidig som vi utfordrer dem til å utvikle mer miljøvennlige løsninger for fremtiden. I dette arbeidet fokuserer vi på å:  

  • Unngå dobbel- og overemballering (reduksjon av mengden emballasje) uten at det går på bekostning av produktets holdbarhet.
  • Benytte mest mulig emballasje som lar seg materialgjenvinne. 
  • Benytte mest mulig resirkulert materiale i emballasjen.
  • Benytte materialer fra fornybare kilder i mer av emballasjen.
  • Sikre minst mulig luft og mest mulig produkt i både forbruker – og distribusjonsforpakninger.
  • Sikre korrekt og tydelig merking for sortering og avfallshåndtering av emballasje.
  • Sikre mer bærekraftig bruk av plastemballasje.
  • Velge materialtyper med lavere klimafotavtrykk.

Plastemballasjens fordeler og ulemper

Reduksjonen av matsvinn er et av de viktigste tiltakene for å sikre en mer bærekraftig verdikjede. Plastemballasje har en viktig funksjon i å beskytte produkter og særlig matvarer.  Plastemballasjen sørger for mattrygghet samt forlenger matens holdbarhet og kvalitet. Med andre ord er plastemballasje i dag et viktig redskap i å forebygge matsvinn. Samtidig vet vi at det er flere miljømessige utfordringer knyttet til plastemballasje; bruk av ressurser, klimapåvirkning og forsøpling. Derfor jobber vi med å sikre mer miljøvennlig forbruk av plastemballasje.

Les mer om Unils plastløfte

Å skape en sluttet sirkel

Et viktig tiltak for å redusere bruk av jomfruelig plast er å benytte resirkulert plast der det er mulig. Det er viktig å skape en etterspørsel etter resirkulert plast for å sikre utvikling mot en sirkulær verdikjede for plast. Plasttypen PET er en verdifull råvare som i dag kan gjenvinnes igjen og igjen gjennom pantesystemet. Det er en særlig etterspurt råvare på grunn av både plastkvalitet og at den kan brukes i matkontaktemballasje. Dette er i dag strengt regulert.

Per i dag så vil ikke annen PET-emballasje enn flasker bli materialgjenvunnet i noe særlig grad. Det er noe gjenvinning av annen PET-emballasje, men i alt for liten grad. Ved å benytte flaske-PET i annen matkontaktemballasje så vil man derfor risikere at den går til forbrenning og dermed ut av kretsløpet. Samtidig er det viktig å skape etterspørsel etter PET-råvare for å gjøre PET-gjenvinning mer økonomisk gjennomførbart for gjenvinnere og drive utvikling og innovasjon på dette området. 

Vekk med metallhermetikken

Metallhermetikk er ofte et mindre godt materialvalg fordi den generelle miljøbelastningen er høyere sammenlignet med andre materialtyper - sett utfra et livssyklusperspektiv. Vi har derfor besluttet å ikke lansere nye produkter med metallhermetikk og målet er å fjerne all metallhermetikk fra vårt sortiment.

Kartong eller pose er ofte gode alternativer til metall. Mye av vårt sortiment på hermetikk er derfor endret til kartongløsninger hvor råvaren stammer fra trær - en fornybar ressurs.

Den firkantede formen har en bedre plassutnyttelse under transport enn de runde metallboksene, slik at mer mat og mindre luft transporteres. Kartongene kan dessuten transporteres flatpakket både før fylling og etter bruk. I tillegg veier kartongen i snitt 64 prosent mindre enn hermetikk (ved 400 g pakningsstørrelse). 
Bedre plassutnyttelse under transport og tynnere emballasje sparer miljøet med redusert utslipp av CO2.