Vårt klimaregnskap

Vår virksomhet har en stor klima- og miljøpåvirkning og vårt mål er å redusere den. Unil hadde i 2022 et samlet utslipp tilsvarende ca. 397 3592 tonn CO2-ekvivalenter (CO2e).

Klimagassutslipp-2022.jpg

Tilnærmet alt vårt utslipp ligger i «scope 3», det vil si indirekte utslipp som stammer fra innkjøpte varer eller tjenester - altså våre produkter. Estimatet er basert på verdier fra det svenske forskningsinsitiuttet RISEs norske klimadatabase, som inneholder klimaavtrykk for mer enn 800 generelle matvaregrupper, basert på livsløpsanalyser eller tilsvarende beregninger.
Klimagassutslipp fra emballasje og transport er ikke inkludert. Dette er klimagassutslipp vi «deler» med både leverandører og kunder. Vårt klimautslipp har sunket for 2022 sett opp mot de tre foregående årene. Grunnen til nedgangen fra 2021 til 2022 skyldes redusert salg i utvalgte varegrupper med høyt klimagassutslipp. Årsakssammenhengen er kompleks, og vi kan derfor ikke
konkludere med at nedgangen skyldes gjennomførte tiltak i henhold til strategi.

Hva er CO2-ekvivalenter?


Kilder:

1. Unils del av NorgesGruppens klimaregnskap, les mer her.
2. Estimat basert på RISEs norske klimadatabase.
3. Les mer om Scope 1-2-3: https://energiogklima.no