Produktsvindel er et samfunnsproblem – slik jobber vi for å forebygge det

Produktsvindel er såpass utbredt at det anses å være en samfunnsutfordring. Myndighetene og alle ledd i verdikjeden må samarbeide om å bekjempe juks med produkter. Dette er viktig for mattrygghet og produktsikkerhet, rettferdig konkurranse og kundenes tillit.

UNIL har ingen egen produksjon, så vi kjøper inn varer fra hele verden. Vi evaluerer og godkjenner alle leverandører som produserer for oss.

Å avdekke produktsvindel kan være en stor utfordring. Svindelvirksomhet utvikles i takt med arbeidet for å avsløre den. Derfor må man alltid forsøke å være i forkant.

Film: Hva er produktsvindel?

Vår strategi for å forebygge svindel

UNIL jobber systematisk med både leverandører og produktportefølje.

Vi etterstreber kortest mulig verdikjede og færrest mulig mellomledd.

Våre leverandører skal være sertifisert etter en Global Food Safety Initiative (GFSI)- anerkjent standard der det er krav til forebygging av produktsvindel.

Vi kommuniserer med våre leverandører og informerer dem om at vi gjennomfører risikovurderinger/sårbarhetsanalyser og at vi sender inn produkter til analyse. I tillegg etterspør vi analyserapporter fra produsenten.

Våre innkjøpskontrakter er konkrete, og vi har en produktspesifikasjonsdatabase med detaljerte opplysninger om hvert enkelt produkt.

Film: Forebygging av produktsvindel

Slik avslører vi svindel

1. Overvåking og nettverk

Trender fra reklamasjons- og beredskapsrapporter gir oss innspill på hva vi skal følge med på. Vi overvåker ulike databaser for å fange opp saker som skjer i hele verden, og vi er med i flere nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Nettverksmedlemmene består av myndigheter, laboratorier, produsenter, dagligvarekjeder og innkjøpsorganisasjoner (EMD og United Nordic). Dette samarbeidet gjør alle medlemmer bedre rustet til å bekjempe produktsvindel.

2. Test av produkter

Regelmessig gjennomfører vi kontroller. Det vil si at vi tar stikkprøver og sender til analyse. Slik kan vi avsløre om produktet inneholder noe annet enn spesifisert i kontrakten.

3. Leverandøroppfølging

Det stilles en rekke krav til våre leverandører før kontraktsinngåelse. Vi sender regelmessig ut et brev om forebygging av produktsvindel til alle våre leverandører, og når det oppstår spesielle saker har vi bedt om bekreftelse på at våre produkter ikke er berørt. Det er også utarbeidet et spørreskjema som vi ber leverandører besvare i spesielle tilfeller der vi jobber med case study.

Film: Leverandøroppfølging

4. Risikovurdering

Svindel er tatt med som en egen farekategori i våre HACCP-/fareanalyser, og vi har også utarbeidet sårbarhetsanalyser på produktkategorier/-produkter med høy risiko. Ut ifra risiko setter vi opp en analyse- og tiltaksplan.

5. Kompetanse og bevisstgjøring

Alle Unils ansatte skal gjennomføre e-læringskurs om produktsvindel for å øke bevisstheten rundt dette. Vi har etablert en tverrfaglig gruppe, Styringsgruppe mot produktsvindel, som jobber med aktuelle saker og rapporter status til ledelsen.

 

Kontakt oss