Hvordan jobber vi med aktsomhetsvurderinger?

Åpenhetsloven setter krav til oss om åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Gjennom aktsomhetsvurderinger Unil arbeider for å sikre ansvarlighet i alle deler av våre verdikjeder. En viktig del av hvordan vi jobber for å sikre en bærekraftig forretningspraksis er vårt rammeverk for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger.

Aktsomhetsvurderinger i Unil betyr at menneske – og arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd er ivaretatt i virksomheten vår, fra råvareproduksjon til butikk.

Bærekraftig forretningspraksis er en del av Unils strategi og målsetninger. Vi skal gå foran og tilby produkter som balanserer økonomi, samfunn og miljø og bidrar til en bærekraftig utvikling. Forbruker skal kunne stole på at varene de kjøper hos oss er produsert på en måte som ivaretar mennesker, dyr og miljø.

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger ble i 2022 et lovkrav i Norge gjennom Åpenhetsloven. Åpnehetslovens formål er “å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester”.1 I Unil har vi valgt og også inkludere miljø og dyrevelferd i vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger.

Vårt arbeid tar utgangspunkt i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (OECD, 2018). Til grunn for vårt rammeverk for aktsomhetsvurderinger ligger Verdenserklæringen om menneskerettigheter, den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet og andre tilsvarende føringer for miljø og klima samt dyrevelferd.

Les våre redegjørelser

Våre redegjørelser finner du i:

  • Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis - Etisk Handel Norge
  • Unil Bærekraftsrappport

Rapportene finner du her.

Vårt rammeverk

Å sikre en bærekraftig verdikjede er utfordrende i en stadig mer kompleks verden der klimaendringer, økt forbruk og rask befolkningsvekst gjør våre verdikjeder tidvis kompliserte og uoversiktlige. Aktsomhetsvurdering er et viktig verktøy for å identifisere risiko for brudd på rettigheter eller negativ påvirkning på miljø og klima. Vi prioriterer tiltak der vi ser at risikoen er størst. Identifisering av risiko, vurdering-, prioritering- og implementering av tiltak kaller vi aktsomhetsvurderinger.

Vår bærekraftstrategi og vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger er forankret hos ledelsen og styret og de mottar jevnlig rapportering på vårt arbeid. Vi har en tydelig ansvars- og oppgavefordeling innen fagfeltet. Vi har etiske retningslinjer som inngår i avtaleverket med våre leverandører og vi har rutiner for valg, godkjenning, samarbeid og oppfølging av produkter og leverandører. Vi har oversikt over leverandører og produksjonssteder og opprinnelse på råvarer. Vi gjennomfører risikovurderinger på landnivå og råvarer og har en prosess for prioritering av risiko og plan for tiltak.

Samarbeid og dialog med interessenter er en viktig del av rammeverket for aktsomhetsvurderinger og vi jobber systematisk for å innhente innspill fra, og involvere, relevante interessenter.

Vi har en rutine for ansvarlig innkjøpspraksis som bidrar til å forebygge og redusere sannsynlighet for negativ påvirkning. Rutine for ansvarlig innkjøpspraksis definerer roller og ansvar for gjennomføring av ansvarlig innkjøpspraksis i alle ledd av våre innkjøp.

Vi har et system for oppfølging og overvåking av våre leverandører slik at vi kan håndtere prioriterte risikoområder. Vi gjennomfører periodisk evaluering av vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger gjennom internrevisjon.

Dersom et brudd/avvik har skjedd skal vi iverksette tiltak for at de som er ansvarlige for bruddet i våre verdikjeder retter opp skaden. Unil har en egen rutine for håndtering av gjenoppretting. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting. Tiltakene overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til berørte parter.

 

Krav til leverandører

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av våre etiske retningslinjer for leverandører som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø. I tillegg forventer vi at våre leverandører skal:

  • Følge Unils retningslinjer til leverandør og produkt
  • Tar ansvar for gjenoppretting, der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden.
  • Vise vilje og evne til kontinuerlig forbedring for mennesker, samfunn, miljø og dyr gjennom samarbeid.
  • På oppfordring fra Unil kunne dokumentere hvordan de selv, og eventuelt underleverandører, arbeider for å etterleve retningslinjene.

For mer informasjon om hvordan vi jobber med aktsomhetsvurderinger, risikovurderinger og eventuelle funn tilknyttet negativ påvirkning i våre verdikjeder – se vår årlige bærekraftsrapport og rapportering til EHN.

Relaterte artikler