Hvordan kan vi redde regnskogene?

Regnskogene er livsviktige for at du og jeg skal kunne leve her på jorden. Er hvordan kan sertifiseringer bidra til å verne skogene?

Regnskogene og annen sårbar skog forsvinner globalt på grunn av stor etterspørsel etter produkter som tømmer, papir, mat og dyrefôr. Siden 2010 skyldes mer enn halvparten av avskogingen jordbruk og produksjon av soya, palmeolje og kjøtt. Det finnes en rekke bærekraftsertifiseringer der hovedformålet er å bevare regnskog og annen sårbar skog.
Unil benytter flere slike sertifiseringer på både produkter og emballasje, en av de mest kjente sertifiseringene vi benytter er FSC® (Forest Stewardship Council®).

Hvorfor er det så viktig å verne regnskogen?

Regnskogen bidrar til at klimaet og været er i balanse. Ifølge Regnskogfondet gir regnskogen liv til opp mot 80 prosent av landjordas mennesker, dyr og plantearter.
De enorme skogområdene skaper en jevn kondensering av fuktig luft. Fuktig luft og regn spres ut over store områder. Regn fra Amazonas faller for eksempel over de store jordbruksområdene i sørlige Brasil og nordlige Argentina.
I tillegg til å produsere regn, fungerer regnskogen som en svamp som regulerer vanntilførselen. Regn og vann fra trekronene lagres i bakken og frigjøres gradvis. Dette reduserer faren for både flom og tørke, og har stor betydning for matproduksjonen i områdene rundt.
Den fuktige luften hindrer dessuten ødeleggende orkaner å bygge seg opp i områdene.

Regnskogens_vaer_Regnskogfondet_artikkelbilde.jpg

Foto: Regnskogfondet

All skog lagrer karbon og regnskog har spesielt god lagringskapasitet. Økt frigjøring av karbon i atmosfæren bidrar til et varmere klima med tørke og sult som ytterste konsekvens. Storstilt avskoging av regnskogen reduserer jordens evne til å lagre karbon, samtidig som det ved hogst og brenning frigis enorme mengder karbon i atmosfæren.
Regnskogene har fått leve og utvikle seg i tusenvis av år, uten avbrudd som Istiden. Derfor er dyre- og plantelivet rikere enn noe annet sted. Hvert eneste dyr og hver eneste plante spiller en viktig rolle i økosystemet. Forsvinner én art, har det konsekvenser for oss andre i det store økosystemet.
Uten verdens store skoger kan vi forvente mer nød som et resultat av tørke og ekstremvær.

Når regnskogen er så viktig, hvorfor hogges den?

Regnskogen_brenner_Regnskogfondet_artikkelbilde.jpg

Foto: Regnskogfondet

I regnskogsnæreområder bor det gjerne mange småskalabønder som har regnskogen som eneste levebrød. De er ofte avhengige av å brenne regnskog for å få tilgang til dyrkbar mark eller tømmer for videresalg. Regnskogen hogges også av større aktører for å gi plass til store plantasjer eller beiteområder for storfe.
Etableringen av store plantasjer med palmeoljetrær er en av de største driverne til avskoging i Indonesia og Malaysia. Palmeolje er verdens mest brukte vegetabilske olje og utvinnes av frukten fra palmeoljetreet. Oljen benyttes som ingrediens i produkter som matvarer, fôr, kosmetikk, biodrivstoff og rengjøringsmidler.
Soyabønner er også blant jordbruksproduktene det produseres mest av i verden. Soyaen dyrkes både som ingrediens i matvarer og fôr. Produksjonen av soya har økt kraftig de siste 50 årene. Det ble i 1996 produsert 130 millioner tonn soya mot 270 millioner tonn i 2012.
Produksjon av soyabønner har vært en stor pådriver til hogst av den brasilianske regnskogen.
Det økende globale kjøttkonsumet krever store beiteområder for kveg og mye skog hogges for å gi plass til beiteland. Brasil er verdens største eksportør av storfekjøtt og kvegproduksjon er identifisert som den største driveren til avskoging av regnskogen i Amasonas.
Trevirke i seg selv er også en viktig råvare og det foregår storstilt avskoging globalt for bruk i papir, trevarer og pappemballasje. Også andre produkter fremstilt av tre bidrar til ulovlig avskoging av regnskog slik som f.eks. grillkull. Grillkull fremstilt av tropetømmer i Vest-Afrika selges i store kvanta til Europa, hvor det ofte pakkes om og selges som europeisk fremstilt kull.

FSC® bidrar til åpenhet og sporbarhet

Enkelte hevder at det å benytte en bærekraftsertifisering på et produkt blir som å betaleavlat. Men i kompliserte og uoversiktlige verdikjeder gjør sertifiseringsorganer som FSC en viktig jobb med å sikre sporbarhet på råvarene. Sporbarheten skaper åpenhet om hvor råvaren kommer fra og trygghet for at råvaren ikke stammer fra virksomheter som utfører ulovlig hogst.
FSCDerfor har vi i 2020 laget en retningslinje på at vi skal benytte FSC på alle våre produkter som stammer fra trevare.
Ved å benytte FSC-sertifisering på vår kjernevirksomhet – produktene våre – sikrer vi at produktene er sporbare og ikke produsert av ulovlig hogget skog. Vi anser FSC-sertifisering på produkter av trevirke som et minimum av hva vi kan gjøre og erkjenner at flere av de største driverne til avskoging per dags dato ikke er utvinning av trevirke.
Vi ser også at det å FSC-godkjenne en skog er kostbart og ofte lettere å gjennomføre for en storskala skogeier i et vestlig land, enn for en småskalabonde i et utviklingsland. Gjennom en rekke prosjekter jobbes det derfor med å gjøre FSC skogsertifisering lettere for mindre skogeiendommer, uavhengig av om det er i Norden eller i tropene. 

Vi som virksomhet har en forpliktelse til å sikre at varene vi tilbyr stammer fra bærekraftig forvaltet skog og ikke bidrar til ulovlig avskoging. Gjennom å benytte FSC-merket på våre produkter sikrer vi nettopp dette.
Likevel ser vi behovet for å jobbe videre for å sikre avskogingsfrie verdikjeder gjennom kortere verdikjeder, større åpenhet, dialog med våre produsenter og samarbeid med interesseorganisasjoner.

Se etter symbolet for bærekraftig skogbruk

FSC-lisensmerke.jpg

Som forbrukere kan vi alle bidra ved å velge produkter merket med FSC-sertifikatet. Ta deg tid til å snu på pakningen neste gang du er ute og handler. Det lille symbolet er et bevis og en forsikring om at produktet ikke er produsert av ulovlig hogget skog.

Fakta:

  • FSC ble etablert i 1993.

  • FSC stiller krav om at skogsdriften ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert, og at den tar hensyn til lokalbefolkningen.
  • FSC-merket finner du på hagemøbler, vinduer, grillkull, papir og trykksaker.
  • Non-profit organisationen Forest Stewardship Council eier merkeordningen. Forest Stewardship Council er et privat, internasjonalt og uavhengig samarbeidsforum som sertifiserer bærekraftig skogbruk via sertifiseringsfirmaer. Alle virksomheter eller skog med en sertifisering kontrolleres minimum en gang årlig.
  • FSC International har et eget kontrollorgan, ASI, som kontrollerer sertifiseringsfirmaene og sikrer at de er kompetente til å sertifisere virksomheter etter sertifiseringsstandardene.
  • FSC støttes av internationale og lokale NGO’er, virksomheter og sosiale organisasjoner fra hele verden.

    FSC® N003190

Relaterte artikler